Privacyverklaring

Datum: 25 maart 2021

Algemeen
ikbenik® respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. Als organisatie werken wij met slechts één persoonsgegevens; e-mailadres van de leerlingen die meestal gekoppeld zijn aan het adres van de school. In onderstaande privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen en hun wettelijke vertegenwoordigers, vertellen wij u daar meer over.

Contactgegevens
    De contactgegevens van onze organisatie zijn:
    ikbenik®
    Wanne 1
    7641 HE WIERDEN
    E-mail: info@ikbenik.online
    www.ikbenik.online
    Telefoon: 0546 433671

Ikbenik® maakt deel uit van OnderwijsAdvies School in Balans. OnderwijsAdvies School in Balans richt zicht alleen op trainingen binnen het primair Onderwijs in heel Nederland en heeft in die hoedanigheid geen enkel inzicht in de persoonsgegevens van leerlingen en leerkrachten van scholen. Tevens heeft OnderwijsAdvies School in Balans geen enkel inzicht in de gegevens van ouders/voogd.
OnderwijsAdvies School in Balans wordt als externe partij ingehuurd om haar expertise te delen met teams en/of leerkrachten.

De contactgegevens van OnderwijsAdvies School in Balans zijn:
     SCHOOL IN BALANS
     OnderwijsAdvies
     Wanne 1
     7641 HE WIERDEN
     E-mail: info@schoolinbalans.nl
     www.schoolinbalans.nl
     Telefoon: 0546 433671

Over welke persoonsgegevens beschikken wij?
Als organisatie ikbenik® hebben wij alleen het E-mailadres van elke leerling & leerkracht van de school nodig om als leerling & leerkracht in te kunnen loggen in de tool ikbenik®. Dit E-mailadres is gekoppeld aan het accountadres van de school en/of klas. De school importeert de e-mailadressen in ikbenik®.

Website
Ikbenik® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan ​​door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website en in haar e-mails weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan een opzet of grove schuld van ikbenik®.

De informatie op deze website wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

Uploaden
In de tool ikbenik® kunnen leerlingen hun gemaakte werkstukken ook uploaden. Ikbenik® kan niet instaan ​​voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan ikbenik® niet volledig garanderen dat de door derden op deze site geplaatst werkstukken (in de breedste zin van het woord), juist is. Gegevens die op deze website voorkomen en die in e-mails zijn opgenomen, mogen niet zonder toestemming van ikbenik® gebruikt worden.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
ikbenik® bewaart de persoonsgegevens & uploads niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt. Nadat een school de licentie heeft stop gezet of een leerling de school heeft verlaten, wordt gedurende (maximaal) 2 maanden de (persoonlijke) gegevens van ikbenik® bewaard. De school heeft de mogelijkheid in deze periode de leerling-uploads en overige individuele resultaten te kopiëren, over te nemen in welke vorm dan ook. Na twee maanden worden alle (persoonlijke) gegevens van ikbenik® gewist en is daarna voor niemand meer toegankelijk.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0
Ikbenik® biedt een tool aan voor gebruik in het primair en (mogelijk) voortgezet onderwijs.
Omdat mogelijke persoonsgegevens én mogelijk beeldmateriaal in het portfolio van een leerling belanden, is een verwerkingsovereenkomst noodzakelijk, conform het model van het privacyconvenant. Dat betekent dat wanneer een school een licentie afneemt bij ikbenik®, zij zelf verantwoordelijk zijn voor de privacyconvenant tussen ouders/voogd en school. De ouders hebben hierin toestemming gegeven voor het uploaden van mogelijke zichtbare (primaire) persoonsgegevens én beeldmateriaal waarin gezichten mogelijk herkenbaar zijn. Het uploaden ligt onder de verantwoordelijkheid van de school; ikbenik® richt haar website dusdanig in dat de mogelijkheid van uploaden dus bestaat.

ikbenik® is een 'verwerker', die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal ikbenik® altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens/E-mailadres. Deze gegevens worden dan ook met niemand gedeeld.

Cookie instellingen
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie uit cookies worden herleid. Hierdoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. ikbenik® maakt gebruik van analytics-programma's (bv Google Analytics), om de bezoekcijfers en campagnes (anoniem) te kunnen analyseren.

Ook maken we gebruik van cookies voor de werking van ons platform. Deze functionele cookies kunt u niet uitzetten.

Copyright
ikbenik® is een handelsnaam van OnderwijsAdvies School in Balans. Alle rechten voorbehouden. Niets van ikbenik® mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, ofwel elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van ikbenik® op straffe van €25.000,00 per overtreding. ikbenik® is dan ook een geregistreerd handelsmerk.

Voor zover het maken van kopieën uit de uitgaven van ikbenik® is toegestaan ​​op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j ° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte (n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot ikbenik® te wenden.

Afbeelding (en) oa gebruikt onder licentie van Shutterstock.com.

Verwerkersovereenkomst
ikbenik® geeft hierbij de 'Model Verwerkers', die onderdeel uitmaakt van het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0' weer. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van ikbenik® van applicatie is. Omdat ikbenik® een onderwijskundig product betreft dat ook in de context van het onderwijs wordt gebruikt, is er geen aparte toestemming voor gebruik van ouders nodig. Het maakt onderdeel uit van het curriculum die stichtingen/besturen/verenigingen met scholen en ouders hebben afgesloten.

Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de toegang van deze rechten dienen betrokkenen te wenden tot de onderwijsinstelling.

Overige privacyverklaringen

ikbenik® verwerkt persoonsgegevens voor relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit ikbenik®.

Vragen of opmerkingen?

Als u wilt reageren op ons privacybeleid of als u wilt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons opnemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met ons opnemen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 25 maart 2021.